Revízie

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.

revizie

Aké revízie vykonávame

Revízie elektroinštalácie 100%
Revízie bleskozvodov 100%
Revízie elektronických zabezpečovacích systémov 100%
Revízie kamerových systémov CCTV 100%
Kontaktujte nás

Chcete sa niečo spýtať ohľadom revízií?

V tom prípade nás neváhajte kontaktovať , radi Vám zodpovieme na všetky Vaše otázky!
Kontaktujte nás